Att köpa närproducerade produkter

Närproducerat, precis som begreppet närodlat, hörs ofta i sammanhang som berör livsmedel. Innebörden av dessa begrepp berör att produkten är producerad eller odlad i närheten av platsen som produkten köps på.

Dock finns det inga specifika krav på vad som faktiskt är närproducerat, utan i Sverige syftar det generellt på produkter som är producerade lokalt eller regionalt. Vid tal om närproducerade produkter är det viktigt att skilja på begreppet närproducerat och begreppet miljövänligt. Denna argumentation kommer att utvecklas vidare i nästa avsnitt.

Det finns ingen garanti på att produkter som hävdas vara producerade i närheten faktiskt är det. Om det är så att det står att en produkt är närproducerad utan att så är fallet, finns det ofta möjlighet att åtgärda det genom att ta kontakt med kommunen.

Sedan Sverige valde att gå med i Europeiska Unionen går det att se en tydlig ökning av importen, tack vare den fria handeln. Det innebär att de närproducerade produkterna har minskat idag.

Varför ska man köpa närproducerade produkter?

Ett av de främsta argumenten till att köpa närproducerade produkter är ofta att det är mer miljövänligt. Huruvida detta stämmer eller ej råder det delade åsikter om. En tydlig åsikt är att produktionssättet är viktigare än själva transporten. Detta kan exempelvis innebära att det är bättre att köpa tomater från Spanien, som trots att de har färdats hela vägen till Sverige endast har vattnats med precis så mycket vatten som de behöver, till skillnad från de svenska tomaterna där hela odlingarna sprutas fulla med vatten, trots att det ej är nödvändigt. En viktig poäng i detta argument rör dock att vilket transportsätt som valts spelar roll. Om det är så att produkten kommer till Sverige via flyg kan det vara värt att se över om det istället är bättre att köpa den närproducerad, men om den istället har fraktats via tåg och båt så anser denna skola ofta att det är lugnt.

Som tidigare nämnt finns det flera sätt att se på hur bra det är med närproducerade produkter. Exempelvis innehåller mat som transporterats till Sverige från en avlägsen plats ofta en större andel tillsatser för att den ska vara fräsch hela resan. Det är även så att produkter som reser längre ställer större krav på förpackningar och emballage, vilket sällan är miljövänligt. De långa resorna riskerar även att öka mängden svinn. Utöver att transporterna bidrar med koldioxid så är de även problematiska utifrån att exempelvis biltrafiken bidrar med en ökad mängd buller och att den tar av naturens plats.

Hur köper man närproducerade produkter?

Vid köp av närproducerade produkter finns det tyvärr inte en enskild märkning. Istället krävs det att konsumenten tar eget ansvar. Det kan exempelvis innebära att aktivt titta på varans ursprungsland.

Vid önskemål om att kunna köpa en större andel närproducerade produkter kan det ofta vara av stort värde att tala med de som arbetar i butikerna. Genom att visa att efterfrågan på närproducerade produkter finns och ökar, så ökar även sannolikheten att butikerna prioriterar att ta in dessa i sortimentet.