Vad betyder egentligen ekologiskt?

Vi hör mer och mer att talas om ekologiskt i olika former, men vad är det egentligen och vad innebär det att någonting är ekologiskt. Vi ska gå igenom det här för att du ska ett bättre hum om vad det faktiskt innebär att välja ekologiskt och vad du hjälper till att bidra med.

Vad betyder egentligen ekologiskt?

Vad är ekologisk mat?

För att mat ska få kallas ekologisk behöver den uppfylla vissa krav. När det kommer till att gödsla inför ekologisk odling får det inte ske med konstgödsel och när ohyra ska bekämpas får man inte använda sig av syntetiskt och kemiskt framställt bekämpningsmedel. Istället är det bekämpningsmedel som är naturligt förekommande i naturen som ska användas. Några exempel på de som får användas är pyretriner, svavel och spinosad. För att kött ska få märkas ekologiskt finns det också riktlinjer och regler att följa. De foder djuren äter ska vara odlat ekologiskt och den största delen av fodret ska komma från den egna gården. Här gäller också hårdare regler på att djuren ska få vara utomhus och det finns även regleringar för att djuren till större del ska få sina naturliga behov tillfredsställda. En annan viktig del när det kommer till ekologiskt jordbruk och djuren är att antibiotika ska användas i betydligt mindre utsträckning. Ska köttet märkas med ekologiskt och djuret har fått antibiotika förlängs även tiden för karens innan slakt för köttproduktion får ske. Skulle djuret på grund av lidande behöva slaktas innan karenstiden får det alltså inte användas för köttproduktion. En sak till som har varit på tapeten de senaste åren är GMO. När det kommer till ekologisk odling och köttproduktion får inte genetiskt modifierade organismer användas. När det kommer till att bestrålning är det inte heller tillåtet på det som produceras och vad gäller tillsatser är det endast ett fåtal som får användas. Idag görs forskning inom olika områden när det kommer till ekologisk och konventionell odling. När det kommer till halterna av mineraler och vitaminer har det hittills inte visat på några större skillnader på det som har odlats ekologiskt. För att kunna få fram skillnader krävs det mer undersökningar både vad gäller ekologiska odlingar och det som är icke ekologiskt. Det här gäller såväl frukt som grönsaker. Det vi med säkerhet kan säga idag är att ekologisk odling helt klart sparar miljön en massa påfrestningar. En av de största delarna är att vi naturen besparas genom att de kemiska bekämpningsmedlen inte får användas och därmed inte hamnar ute i naturen. På det här sättet hjälper man dessutom till att skapa en bättre arbetsmiljö för de som jobbar inom jordbruket.

Vad är ekologisk mat?

Regler för ekologisk odling

Det finns idag en del som är skeptiska till ekologisk odling. Anledningen är ofta en misstro på att maten faktiskt ska vara bättre, men det är strikt reglerat vad som får märkas ekologisk och maten ska först certifieras och godkännas av ett kontrollorgan i Sverige. Den mat som sedan blir märkt har ett innehåll på minst 95 % som är ekologiskt, annars tillåts inte märkningen. Om det är något som har fiskats eller jagats i det vilda får det inte märkas ekologiskt. De som vill sälja inom EU måste följa EUs regelverk för det som får märkas ekologiskt.